روستای دنبلید-طالقان(‎(DONBELID

طبیعت را دوست دارم چون زیبا, پاکیزه و دست نخورده است. محیط زیست را آلوده نکنیم

عکس ها از محمد رضاخانی(پست ثابت)
نویسنده : حسین رضاخانی - ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۸/۱٢/۱٢
 


 
 
 
نویسنده : حسین رضاخانی - ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 


 
 
دلیمانی چشمه
نویسنده : حسین رضاخانی - ساعت ۸:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 


 
 
کوگهره تله
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٥
 


 
 
کو گهره تله
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٥
 


 
 
دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
نمایی ازسد طالقان
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
شکوفه درخت گردو دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
اذرماه دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
درختان کناره جاده دتبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
غروب سد طالقان
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
نمایی از جنوب دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
نمایی از کوهای دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
دنبلید جول دره تله
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
محمد ...
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
جول دره تله دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
جول دره تله دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
نمایی ازسفیداب دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
نمایی دیگرازکله سنگ دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
جرده لو دنبلید
نویسنده : محمد رضاخانی - ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
 


 
 
← صفحه بعد